logo_alti_clean_whiteloading anim

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de onlinediensten van ALTISSIA International S.A.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2006.

1. Gebruiksvoorwaarden en waarschuwing

Elke gebruiker die toegang krijgt tot de voorgestelde diensten van ALTISSIA International S.A., verbindt er zich toe zich zonder voorbehoud aan de voorliggende gebruiksvoorwaarden te houden.

ALTISSIA International S.A. is vrij om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Elke gebruiker is dus gehouden naar de versie te verwijzen die op de datum waarop hij deze geraadpleegd heeft online stond. Deze zal automatisch de laatste versie zijn van de permanent beschikbare voornoemde algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Toegang tot en inschrijving voor de diensten

2.1. Plaats van de dienstverlening

Het gebruik van de diensten gebeurt uitsluitend vanop afstand. De gebruiker kiest zelf vrij zijn plaats van opleiding (thuis, op kantoor…).

2.2. Gebruik van de diensten

Om toegang te krijgen tot de verschillende cursussen en diensten moet de gebruiker zich inschrijven volgens de beschreven procedure. Elke gebruiker krijgt vervolgens een login en een persoonlijk paswoord toegewezen die hem toegang tot de diensten zullen verlenen.

2.3. Bereikbaarheid

Met zijn login en zijn persoonlijk paswoord kan de gebruiker 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang tot onze diensten krijgen. ALTISSIA International S.A. kan zich echter genoodzaakt zien de dienstverlening of een deel van de dienstverlening te onderbreken wegens onderhoudswerkzaamheden. De gebruiker aanvaardt deze tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten zonder welke schadeloosstellng ook te kunnen eisen.

2.4. Vereiste configuratie

De gebruiker erkent over de volgende minimale technische configuratie te beschikken: Windows 2000/XP/Vista/Seven of Mac OS X 10.1 of hoger of een Linuxdistributie (32 of 64 bits), resolutie : 1024×768, Pentium III, 256 MB RAM, een standaard geluidskaart, een microfoon, luidsprekers of een hoofdtelefoon, Internet Explorer 6 of Mozilla Firefox 1.5 of hoger, Flash Player 9 of hoger.

ALTISSIA International S.A. kan op geen enkele manier veranwoordelijk worden gesteld als men moeilijk toegang krijgt tot de diensten zo de gebruiker niet beschikt over de noodzakelijke minimumconfiguratie.

2.5. Inschrijving

Als de gebruiker zich online inschrijft, verbindt hij er zich toe dat zijn persoonlijke gegevens waar, nauwkeurig, recent en compleet zijn zoals gevraagd op het inschrijvingsformulier voor de diensten. HIj verbindt er zich in het bijzonder toe geen valse identiteit op te geven. De gebruiker verbindt er zich toe de gegevens die hij bij zijn online inschrijving heeft ingevoerd te actualiseren.

De rechten op de toegang tot de site en het gebruik van de diensten zijn niet overdraagbaar. De herkenning van de gebruiker via een sitenaam en een paswoord vallen onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De gebruiker stelt zich garant om deze identificatiegegevens geheim te houden en niet door te geven.

2.6. Gebruik van cookies

Ten einde een optimaal gebruik van de diensten te garanderen behoudt ALTISSIA International S.A. zich het recht voor cookies op de computer van de gebruiker te plaatsen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die het merendeel van de sites op het internet op uw harde schijf plaatst om u te herkennen als u een bepaalde site bezoekt. De site van ALTISSIA International S.A. gebruikt cookies om u makkelijk te herkennen als u hem bezoekt. De door de cookies vergaarde informatie is enkel en alleen bedoeld voor intern gebruik en wordt nooit aan derden doorgespeeld.

3. Vertrouwen – bescherming van het privéleven

Altissia behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat te allen tijde beschikbaar is via de volgende link: https://altissia.org/nl/privacybeleid/

4. Inhoud van de diensten

De diensten die ALTISSIA International S.A. aanbiedt worden beschreven op de voor iedereen toegankelijke bladzijden van de internetsite https://altissia.org/.

5. Beperking van de verantwoordelijkheid

ALTISSIA International S.A. garandeert dat de diensten die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld beantwoorden aan de hoogste technische eisen en veiligheidsnormen. ALTISSIA International S.A. zal evenwel in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade, als daar zijn het verlies van uitbating, het verlies van gegevens… door de gebruiker opgelopen ten gevolge van een slechte functionering van de site. Geen enkele garantie zal door ALTISSIA International S.A. aan de gebruiker van de diensten worden gegeven. Globaal kan ALTISSIA International S.A. in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe schade, ongevallen, als sanctie geëiste schadeloosstelling, secundaire schade, bijzondere schade, of welk nadeel dan ook, in het bijzonder schade opgelopen ten gevolge van connectieverlies of van het verlies van gegevens die verwijzen naar het gebruik van diensten noch van vertraging ten gevolge van het gebruik van deze internetsite of door de onmogelijkhheid deze te gebruiken. In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van ALTISSIA International S.A. op welke basis of vanwege welk motief dan ook, nooit hoger liggen dan het totaalbedrag van de factuur van de klant.

6. Geschillen

De voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden worden opgesteld, geïnterpreteerd en toegepast conform aan het Belgisch recht. In geval van een betwisting of een geschil ten gevolge van het hiervoor liggende contract, zullen alleen het Belgisch recht en de rechtbank van Nijvel bevoegd zijn.

7. Auteursrechten

Al de voorliggende site-informatie mag hoedanook onder geen enkele vorm worden gepubliceerd, gewijzigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden. De gebruiker erkent dat de informatie en de gegevens op deze site het eigendom van ALTISSIA International S.A. zijn en blijven en verbindt er zich toe hieraan niets te wijzigen. Elke zelfs gedeeltelijke weergave of reproductie van de voorliggende publicatie, onder welke vorm ook, waarbij inbegrepen fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, plaat of een andere elektronische drager, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden.

8. Algemene verkoopsvoorwarden

  1. Zonder tegenbericht zijn onze facturen contant betaalbaar aan onze sociale zetel.
  2. In geval van ontstentenis van betaling op de vervaldag zal de betaling van het totaal van de aan de koper geadresseerde facturen van rechtswege en zonder aanmanig gevorderd worden.
  3. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en na een aanmaning een verwijlinterest van 12% per jaar tot gevolg hebben
  4. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en na een aanmaning met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag verhoogd worden als schadeloosstelling en interest en dit met een minimum van 75 €.
  5. In geval van geschil zijn enkel het Belgisch recht en de rechtbanken van Nijvel bevoegd.