logo_alti_clean_whiteloading anim

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de onlinediensten van ALTISSIA International S.A.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2006.

1. Gebruiksvoorwaarden en waarschuwing

Elke gebruiker die toegang krijgt tot de voorgestelde diensten van ALTISSIA International S.A., verbindt er zich toe zich zonder voorbehoud aan de voorliggende gebruiksvoorwaarden te houden.

ALTISSIA International S.A. is vrij om de algemene gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Elke gebruiker is dus gehouden naar de versie te verwijzen die op de datum waarop hij deze geraadpleegd heeft online stond. Deze zal automatisch de laatste versie zijn van de permanent beschikbare voornoemde algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Toegang tot en inschrijving voor de diensten

2.1. Plaats van de dienstverlening

Het gebruik van de diensten gebeurt uitsluitend vanop afstand. De gebruiker kiest zelf vrij zijn plaats van opleiding (thuis, op kantoor…).

2.2. Gebruik van de diensten

Om toegang te krijgen tot de verschillende cursussen en diensten moet de gebruiker zich inschrijven volgens de beschreven procedure. Elke gebruiker krijgt vervolgens een login en een persoonlijk paswoord toegewezen die hem toegang tot de diensten zullen verlenen.

2.3. Bereikbaarheid

Met zijn login en zijn persoonlijk paswoord kan de gebruiker 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang tot onze diensten krijgen. ALTISSIA International S.A. kan zich echter genoodzaakt zien de dienstverlening of een deel van de dienstverlening te onderbreken wegens onderhoudswerkzaamheden. De gebruiker aanvaardt deze tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten zonder welke schadeloosstellng ook te kunnen eisen.

2.4. Vereiste configuratie

De gebruiker erkent over de volgende minimale technische configuratie te beschikken: Windows 2000/XP/Vista/Seven of Mac OS X 10.1 of hoger of een Linuxdistributie (32 of 64 bits), resolutie : 1024×768, Pentium III, 256 MB RAM, een standaard geluidskaart, een microfoon, luidsprekers of een hoofdtelefoon, Internet Explorer 6 of Mozilla Firefox 1.5 of hoger, Flash Player 9 of hoger.

ALTISSIA International S.A. kan op geen enkele manier veranwoordelijk worden gesteld als men moeilijk toegang krijgt tot de diensten zo de gebruiker niet beschikt over de noodzakelijke minimumconfiguratie.

2.5. Inschrijving

Als de gebruiker zich online inschrijft, verbindt hij er zich toe dat zijn persoonlijke gegevens waar, nauwkeurig, recent en compleet zijn zoals gevraagd op het inschrijvingsformulier voor de diensten. HIj verbindt er zich in het bijzonder toe geen valse identiteit op te geven. De gebruiker verbindt er zich toe de gegevens die hij bij zijn online inschrijving heeft ingevoerd te actualiseren.

De rechten op de toegang tot de site en het gebruik van de diensten zijn niet overdraagbaar. De herkenning van de gebruiker via een sitenaam en een paswoord vallen onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De gebruiker stelt zich garant om deze identificatiegegevens geheim te houden en niet door te geven.

2.6. Gebruik van cookies

Ten einde een optimaal gebruik van de diensten te garanderen behoudt ALTISSIA International S.A. zich het recht voor cookies op de computer van de gebruiker te plaatsen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die het merendeel van de sites op het internet op uw harde schijf plaatst om u te herkennen als u een bepaalde site bezoekt. De site van ALTISSIA International S.A. gebruikt cookies om u makkelijk te herkennen als u hem bezoekt. De door de cookies vergaarde informatie is enkel en alleen bedoeld voor intern gebruik en wordt nooit aan derden doorgespeeld.

3. Vertrouwen – bescherming van het privéleven

Altissia behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid, dat te allen tijde beschikbaar is via de volgende link: https://altissia.org/nl/privacybeleid/

4. Inhoud van de diensten

De diensten die ALTISSIA International S.A. aanbiedt worden beschreven op de voor iedereen toegankelijke bladzijden van de internetsite https://altissia.org/.

5. Beperking van de verantwoordelijkheid

ALTISSIA International S.A. garandeert dat de diensten die ter beschikking van de gebruiker worden gesteld beantwoorden aan de hoogste technische eisen en veiligheidsnormen. ALTISSIA International S.A. zal evenwel in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade, als daar zijn het verlies van uitbating, het verlies van gegevens… door de gebruiker opgelopen ten gevolge van een slechte functionering van de site. Geen enkele garantie zal door ALTISSIA International S.A. aan de gebruiker van de diensten worden gegeven. Globaal kan ALTISSIA International S.A. in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe schade, ongevallen, als sanctie geëiste schadeloosstelling, secundaire schade, bijzondere schade, of welk nadeel dan ook, in het bijzonder schade opgelopen ten gevolge van connectieverlies of van het verlies van gegevens die verwijzen naar het gebruik van diensten noch van vertraging ten gevolge van het gebruik van deze internetsite of door de onmogelijkhheid deze te gebruiken. In ieder geval kan de verantwoordelijkheid van ALTISSIA International S.A. op welke basis of vanwege welk motief dan ook, nooit hoger liggen dan het totaalbedrag van de factuur van de klant.

6. Geschillen

De voorliggende algemene gebruiksvoorwaarden worden opgesteld, geïnterpreteerd en toegepast conform aan het Belgisch recht. In geval van een betwisting of een geschil ten gevolge van het hiervoor liggende contract, zullen alleen het Belgisch recht en de rechtbank van Nijvel bevoegd zijn.

7. Auteursrechten

Al de voorliggende site-informatie mag hoedanook onder geen enkele vorm worden gepubliceerd, gewijzigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden. De gebruiker erkent dat de informatie en de gegevens op deze site het eigendom van ALTISSIA International S.A. zijn en blijven en verbindt er zich toe hieraan niets te wijzigen. Elke zelfs gedeeltelijke weergave of reproductie van de voorliggende publicatie, onder welke vorm ook, waarbij inbegrepen fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, plaat of een andere elektronische drager, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden.

8. Algemene verkoopsvoorwarden

  1. Zonder tegenbericht zijn onze facturen contant betaalbaar aan onze sociale zetel.
  2. In geval van ontstentenis van betaling op de vervaldag zal de betaling van het totaal van de aan de koper geadresseerde facturen van rechtswege en zonder aanmanig gevorderd worden.
  3. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur zal van rechtswege en na een aanmaning een verwijlinterest van 12% per jaar tot gevolg hebben
  4. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en na een aanmaning met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag verhoogd worden als schadeloosstelling en interest en dit met een minimum van 75 €.
  5. In geval van geschil zijn enkel het Belgisch recht en de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

penis enlargement pills review do walmart sell male enhancement penis enlargement herbal viagra tablet cutters ant sex pill male enhancement by me girth enhancement device so penis enlargement pills work magnum male enhancement xxl 9800 review when your son steals your sex pills calcium male enhancement how does the blue pill work penis enlargement for kids take 2 pills sex stories breast enhancement for males vietmanese male enhancement foods extenze for male enhancement do sex pills reallt help what pills work like viagra best supplements for countering ed how to spot fake viagra pills best on demand erection pills dietary supplements at walmart where can i buy frisky male enhancement pills cheap viagra pills free shipping male pro t enhancement rvxadryl gold pills male enhancement how to enlarge ur penis super x drugs 10 top male enhancement products best sex enhancer pills male boost ultimate pills penis enlargement surgery recovery time male enhancement research rail sex enhancement cum harder pills endurolast sex enhancement super black ants sex enhancement sex enhancement without side effects male enhancement drug test meth bangladesh sex pills trusted tablets pharmacy gentleman sex pills penetrex reviews male enhancement best pills for sex for male lapela pill names of perscibed pills for sex the best ed enlarged dick pills pink pussycat sexual enhancement premature ejaculation pills walmart viagra tablets pictures 8352 male enhancement

fountain of health cbd cbd coffee shark tank kalki cbd cbd oil and morning sickness ohio cbd law free cannabis oil does amazon sell cbd organic elixinol cbd oil review legal amount of thc in cbd cbd oil livit cbd oil for macular degeneration cbd manhattan cbd demographics cbd oil with kratom charlottes web cbd discount code cbd oil fibromyalgia cbd treatment for epilepsy cbd oil from marijuana johns cbd how to take cbd oil under tongue switch from keppra to cbd dea statement on cbd whole plant cbd can i use cbd oil along with steroids how to market cbd products cbd and effexor cbd trials for pain sera relief cbd oil price cbd costa mesa cbd oil makes me high integra cbd where to buy cbd in ct how much cbd oil for anxiety attack using cbd for cancer dr d cbd oil is cbd oil legal in nys plus cbd oil spray how to use cbd oil and ambien cbd oil interstitial cystitis cbd oil itching cbd oil in virginia beach can i sell cbd oil recommended doses of cbd oil north carolina cbd laws what is liquid cbd oil invite health cbd oil is cbd oil also hemp seed oil cbd oil hair growth cbd oil sprat what is cbd and what does it do does cbd oil decrease energy cbd pre rolled joints

bee pollen pills for weight loss good diet plans lose weight hgh pills for weight loss buy zymax weight loss pills free experimental weight loss pills does a high fiber diet help with weight loss best weight loss pills mens health indian protein diet for weight loss prescription weight loss drugs reviews egg and fruit diet for weight loss keto diet pills sold at walmart 2 week weight loss diet menu best simple diet to lose weight ginger supplements for weight loss everyday diet plan to lose weight diet menu to lose weight what diet food to eat to lose weight weight loss drug phentermine and topamax can you lose weight with beverly liver tablets no sugar diet weight loss results vinegar tablets for weight loss keto diet burn pills canibis for weight loss pills quick weight loss detox diet plan weight loss pills little rock ar cheap weight loss pills walmart weight loss pills for men over 40 help lose weight supplements acv pills for weight loss dr eric berg delicious weight loss diet best pills for fast weight loss women ketogenic diet weight loss study thermo weight loss pills side effects best natural supplement for weight loss 2020 diabetes type 1 weight loss pills healthy weight loss pills dr oz lily aldridge weight loss diet blue pill to lose weight extremd weight loss diet japanese diets to lose weight diet plan for weight loss and strength keto pure diet pills supplement 7 diet mistakes sabotaging your weight loss weight loss ephedrine pills liquid diet foods weight loss surgery what is a good diet plan to lose weight weight loss from liquid diet for colitis 2 week fast weight loss diet can you do a quick weight loss diet at home indian weight loss diet recipes what diet is the best for weight loss hgh pills for weight loss for women