logo_alti_clean_whiteloading anim
Verantwoordelijke gegevensverzameling: De onderneming ALTISSIA INTERNATIONAL S.A., met maatschappelijke zetel op Place de l’Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve (België), KBO: 0876.816.058 (hierna genoemd “Altissia” of “ons”)

Contactadres e-mail: privacy@altissia.org

Algemeen

Altissia biedt gebruikers services op het gebied van online taal- en spellingcursussen (hierna genoemd de “services”), die toegankelijk zijn via de website www.altissia.org (hierna genoemd de ) of via een opleidingsplatform dat is geïnstalleerd op het apparaat van de gebruiker (hierna genoemd het “platform”). Altissia vindt het bijzonder belangrijk de privacy van gebruikers te respecteren. Altissia stelt dus alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te beschermen en om zowel de nationale wetgeving met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens na te leven, als de Europese verordening nr. 2016/679, genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna genoemd: “AVG”).

Het huidige beleid op het gebied van verwerking van persoonsgegevens (hierna genoemd het “privacybeleid”) beschrijft uitvoerig hoe Altissia te werk gaat bij het verzamelen van persoonsgegevens (hierna genoemd de “gegevens”) naar aanleiding van raadpleging van de site, bestellingen, verzoeken om informatie en gebruikmaking van de services op de site of het platform of enige andere vorm van elektronische communicatie.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke vorm van verwerking van gegevens die u kunnen identificeren als natuurlijk persoon. De gegevens die worden verzameld door Altissia in het kader van een onderzoek naar de talenkennis (vooral gericht op bijstelling van de test die wordt aangeboden aan gebruikers) zijn echter geanonimiseerd en uitsluitend bestemd voor het opstellen van globale anonieme statistieken. Ze worden niet gebruikt voor enige vorm van afzonderlijke verwerking en vallen dus niet onder het privacybeleid.

De gegevens die we verzamelen zijn nauwkeurig gedefinieerd in de paragraaf “Verzamelde Gegevens”. We verzoeken u die zorgvuldig te lezen. Altissia vindt het bijzonder belangrijk de privacy van gebruikers te respecteren en wil u daarom zo goed mogelijk informeren over wat er gebeurt met uw gegevens en hoe u daar controle op uit kunt oefenen. In het onderstaande vindt u dus meer informatie over de gegevens die we verzamelen, de redenen waarom we die verzamelen, de periode gedurende welke we die bewaren, uw rechten op het gebied van privacy en hoe u van die rechten gebruik kunt maken.

Verzamelde gegevens

Altissia verzamelt gegevens over verschillende soorten gebruikers, in een mogelijke combinatie van verschillende hoedanigheden:

 • Gewone gebruikers die door de site navigeren zonder vrijwillig gegevens aan Altissia door te geven (hierna genoemd de “gebruiker”);
 • Personen die actief hun interesse aangeven door aankoop van services en die vrijwillig gegevens aan Altissia doorgeven (hierna genoemd de “geïnteresseerden”). Het kan gaan om:
  • Een gebruiker die zijn e-mailadres doorgeeft om de services gratis uit te proberen (hierna genoemd de “testgebruiker”);
  • Een gebruiker die een klantaccount aanmaakt om services te kunnen bestellen (hierna genoemd de “klant”);
  • Een eindgebruiker van de services die de sleutel “Load&Learn” activeert om de services te kunnen gebruiken (hierna genoemd de “student”).

In het onderstaande vindt u meer informatie over de verschillende soorten gegevens die we op cumulatieve wijze kunnen verzamelen.

 • Gegevens die automatisch worden verzameld elke keer dat een gebruiker van de site gebruik maakt:
  • IP-adres;
  • Datum en tijdstip van gebruik van de site;
  • Geraadpleegde pagina’s;
  • Gebruikte browser;
  • Platform en/of besturingssysteem op het gebruikte apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.);
  • Voor het vinden van de site gebruikte zoekmachine en sleutelwoorden;
 • Door de geïnteresseerden aan Altissia doorgegeven gegevens, die ons in staat stellen contact met u op te nemen en u de services te verlenen (gebruikersnaam, voornaam, achternaam, postadres, stad, land, e-mailadres, telefoon, geslacht, geboortedatum).
 • Gegevens over uw bestellingen van services van Altissia;
 • Van de geïnteresseerden verzamelde gegevens wanneer ze contact opnemen met onze klantenservice (vooral via e-mail), om hen de best mogelijke services te kunnen bieden (voor uitvoering van services aan uzelf of in het kader van precontractuele maatregelen);
 • Tijdens gebruik van de site of het platform door een student of klant automatisch verzamelde informatie:
  • Gebruikersactiviteiten (die zijn vastgelegd in een speciaal logbestand), inclusief de inloggegevens van de gebruiker, de gebruikte functies, het tijdstip van gebruik – de zgn. “timestamp” – en de gebruikte werkplek via het bijbehorende IP-adres.
 • Gegevens over hoe een student gebruik maakt van het platform of de site, die ons in staat stellen de manier van leren te personaliseren en bij te stellen:
  • Activiteiten van de student in elke leertaal (resultaten, voltooiing, deelname, cursusplatform, virtuele lessen, niveautest, door de student bereikt niveau);
  • Inloggegevens van het cursusplatform.

Altissia verwerkt uw gegevens uitsluitend in zoverre dat nodig is voor het doel waarvoor die zijn verkregen. 

Waarom worden uw gegevens door ons verwerkt en wat is de wettelijke grondslag?

Altissia verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden. We verwerken daarom altijd uitsluitend de gegevens die onmisbaar zijn voor het bereiken van deze doeleinden. Zo gebruiken we de gegevens wanneer dat nodig is:

 • Voor de opstelling van een contract en de uitvoering of ontbinding ervan (artikel 6.1.b. AVG); Bijvoorbeeld voor het verlenen van de gevraagde services, om antwoord te geven op vragen die u heeft over de services, om u naar uw mening over de services te vragen en om u het zoeken op onze site gemakkelijker te maken;
 • Voor de naleving van voor Altissia verplichte wettelijke en reglementaire bepalingen (artikel 6.1.c AVG);
 • Op basis van onze gerechtvaardigde belangen, waarbij we er in een dergelijk geval voor waken deze laatste af te wegen tegen het respecteren van uw privacy, met name in het geval dat u minderjarig bent (zie paragraaf “Verwerking van gegevens van kinderen”) (artikel 6.1.f. AVG). We kunnen zo de contactgegevens van geïnteresseerden verwerken voor informatie, reclame en marketing voor producten en services van Altissia. Dit stelt ons vooral in staat om:
  • Onze nieuwsbrief aan u te versturen;
  • U speciale nieuwe producten, services of acties aan te bieden die u mogelijk interesseren (per post, telefoon, e-mail of via de sociale netwerken);
  • U promotionele aanbiedingen toe te sturen.
 • Altissia kan op basis van uw toestemming gegevens verzamelen en verwerken om u promotionele berichten te sturen en wanneer u nog niet deel uitmaakt van de geïnteresseerden. U kunt op elk willekeurig moment verzoeken dit soort promotionele berichten niet langer toegestuurd te krijgen.

Aan wie kunnen we uw gegevens doorgeven?

We geven onze gegevens uitsluitend aan derden door wanneer:

 • Dat nodig is voor de correcte uitvoering van onze services;
 • Dat nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting;
 • U ons daar toestemming voor geeft.

In het kader van uitvoering van onze services kan het nodig zijn sommige van onze taken deels of volledig uit te besteden aan technische toeleveranciers, bijvoorbeeld aan een IT-onderneming voor hosting van de site, opslag van gegevens en het maken van back-ups. We verzekeren ons ervan dat zij, net als wij, de gegevens op betrouwbare, respectvolle en zorgvuldige wijze verwerken en hebben daartoe voorzien in de geëigende contractuele garantiebepalingen. Altissia eist dus van toeleveranciers dat ze de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Ze moeten afdoende garantie kunnen tonen voor de implementatie van de geëigende technische en organisatorische maatregelen voor verwerking op zodanige wijze dat die aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming voldoet en de bescherming van uw rechten garandeert.

De door Altissia verzamelde persoonsgegevens worden in geen enkel geval buiten Europa verwerkt.

Uw rechten

 • Recht van inzage

U heeft het recht uw gegevens op elk willekeurig moment gratis te raadplegen.

 • Recht van rectificatie

U heeft het recht te eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat oneigenlijke of niet langer van toepassing zijnde gegevens worden verwijderd.

 • Recht op vergetelheid

We verwijderen uw gegevens uit onze database wanneer u niet langer wilt dat die worden verwerkt en u in de omstandigheden bent om gebruik te maken van uw recht om de gegevens te wissen.

We verzoeken u rekening te willen houden met het feit dat we niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer verwerking daarvan essentieel is voor gerechtelijke constatering, uitoefening of verdediging van rechten of als de gerechtelijke autoriteiten ons ertoe verplichten die gegevens te bewaren. In het voorkomende geval geven we u meer informatie over dit onderwerp in het antwoord op uw verzoek.

 • Recht op gegevensoverdracht

In zoverre nodig heeft u onder de daartoe voorziene voorwaarden in de wetgeving die van toepassing is op gegevensverwerking eveneens recht op overdracht van gegevens. We wijzen u erop dat overdracht van uw gegevens uitsluitend mogelijk is voor gegevens die u zelf aan Altissia heeft doorgegeven op basis van een autorisatie of contract. Dit recht van overdraagbaarheid is dus uitsluitend van toepassing op de gegevens van klanten en studenten.

 • Recht van bezwaar tegen verwerking van uw gegevens

U wilt niet, of niet langer, commerciële mededelingen van welke soort dan ook ontvangen? U heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat het nodig is u te rechtvaardigen. U kunt op elk willekeurig moment verzoeken dit soort promotionele berichten over acties niet langer toegestuurd te krijgen.

 • Recht op beperking van verwerking

Ten slotte heeft u het recht Altissia te verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op gegevensverwerking.

 • Uitoefening van uw rechten

U kunt de bovengenoemde rechten op elk willekeurig moment uitoefenen door een e-mail te schrijven naar het volgende adres privacy@altissia.org of door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Altissia:  Place de l’Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve, België

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We kunnen uw gegevens niet langer bewaren dan de tijd die nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor we ze verzamelen.

Altissia kan echter de contactgegevens van geïnteresseerden gebruiken om hen te identificeren en te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen van Altissia gedurende een periode van:

 • 5 jaar volgend op de vervaldatum van het contract in geval van klanten en studenten;
 • 1 jaar volgend op het doen van de test in geval van een testgebruiker.

U kunt op elk willekeurig moment verzoeken dit soort promotionele berichten niet langer toegestuurd te krijgen.

Na afloop van de hierboven omschreven bewaartermijnen, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, behalve in zoverre bewaren ervan wettelijk verplicht is. Dit geldt vooral voor de verplichting documenten te bewaren om boekhoudkundige en fiscale redenen.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-geautoriseerde toegang, onbedoelde communicatie aan derden en enige andere vorm van niet-geautoriseerde gegevensverwerking te voorkomen.

Altissia synchroniseert bijvoorbeeld op betrouwbare manier de databases met gebruikers- en klantgegevens op 3 verschillende fysieke media op verschillende locaties.

Teneinde het hele systeem te beschermen tegen virussen en beveiligingsproblemen worden de systeemsoftware en alle toepassingssoftware geactualiseerd zodra een beveiligingsupdate beschikbaar is.

Op elke server is door onze netwerkbeheerder een firewall geïnstalleerd en geconfigureerd om ons te beschermen tegen alle mogelijke aanvallen van buitenaf. De toegang tot de servers wordt bovendien beperkt door een gecodeerde privésleutel (DES 256) of een publieke sleutel.

Ten slotte is elke afzonderlijke computer van de medewerkers van Altissia uitgerust met een professioneel antivirusprogramma dat automatisch wordt geactualiseerd. De medewerkers die zich bezighouden met de infrastructuur en de ontwikkelaars beschikken bovendien over een computer met een volledig gecodeerde harde schijf.

In geval van gegevensverlies met schadelijke gevolgen voor uw gegevens wordt u persoonlijk gewaarschuwd onder de daartoe wettelijk voorziene omstandigheden en binnen de wettelijk vastgestelde termijn.

Om de veiligheid van uw gegevens te beschermen, raden we u bovendien aan:

 • Uw wachtwoord niet door te geven aan derden;
 • Uw wachtwoord regelmatig te wijzigen;
 • U ervan te verzekeren dat de toegang tot uw computer/tablet/smartphone goed beveiligd is.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw klantaccount en de gevolgen van gebruik ervan, evenals van alle informatie van welke aard dan ook die u doorgeeft aan Altissia. Altissia wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval van schade naar aanleiding van door u aan ons doorgegeven foutieve, incomplete of frauduleuze informatie.

Vertrouwelijkheidsgarantie telecommunicatie

Alle overgedragen persoonsgegevens worden versleuteld via pagina’s in “https”.  Dat zijn dus hoofdzakelijk alle hulpmiddelen voor beheer, zoals serverbeheer, toegang tot de databases en toegang tot de servers.  Alle mogelijke communicatie tussen de servers is versleuteld met TLS-technologie en toegang tot de server vindt plaats via versleutelde SSH- en VPN-verbindingen. Dat maakt het mogelijk garant te staan voor een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Bovendien zijn alle wachtwoorden van gebruikers en leerkrachten in onze database versleuteld (SHA 256). Ze kunnen in geen geval van buitenaf of zelfs van binnenuit door Altissia worden gelezen. We versturen om die reden uitsluitend nieuwe wachtwoorden en nooit al bestaande. Deze bijzonder belangrijke beveiligingsmaatregel is bedoeld om elke vorm van oneigenlijke toegang tot deze strikt persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te voorkomen.

Links naar sites van derden

We willen u er bovendien van op de hoogte stellen dat onze website links kan bevatten naar sites van derden en dat enkele van onze services toegang geven tot services van derden, zoals de sociale netwerken. We kunnen geen controle uitoefenen op de manier waarop deze sites en services van derden uw gegevens verwerken. We kunnen de sites en services van derden niet verifiëren en zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en services van derden of voor hun werkwijze op het gebied van gegevensbescherming. We verzoeken u het beleid inzake gegevensbescherming van de sites van derden, waar u via onze site toegang toe heeft, zorgvuldig door te lezen.

Verwerking van gegevens van kinderen

We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder de uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd van een ouder of voogd. We zullen maatregelen nemen om de gegevens zo snel mogelijk te verwijderen wanneer we tot de ontdekking komen dat we bij vergissing gegevens hebben verzameld over kinderen jonger dan 16 jaar, behalve wanneer de van kracht zijnde wetgeving ons ertoe verplicht die gegevens te bewaren.

Wijzigingen in het privacybeleid

Altissia kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, met name in geval van veranderingen in de wetgeving. We verzoeken u daarom altijd de laatste versie van ons privacybeleid op onze website te raadplegen (https://altissia.org/nl/privacybeleid/).

Contact met ons opnemen

Wanneer u contact wilt opnemen met Altissia naar aanleiding van dit beleid inzake bescherming van de privacy (bijvoorbeeld voor uitoefening van uw rechten of om melding te maken van een klacht met betrekking tot de verwerking van uw gegevens), dan kunt u dat als volgt doen:

Altissia International S.A.

16, Place de l’Université

1348 Louvain-la-Neuve

België

Neem gerust contact met ons op als u van mening bent dat we uw gegevens niet met de door u verwachte zorg behandelen. We zullen alles in het werk stellen om op zo kort mogelijke termijn gevolg te geven aan uw verzoek.

Mocht desalniettemin ons antwoord niet naar uw tevredenheid zijn, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

 

COOKIEBELEID

Algemeen

Dit beleid met betrekking tot het beheer van cookies is bedoeld om u zo duidelijk en compleet mogelijk te informeren over de cookies die we gebruiken en waarvoor ze bedoeld zijn. We verzoeken u bovendien ons privacybeleid te lezen voor informatie over de regels die van toepassing zijn op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. De cookie wordt op uw terminal geplaatst door de hostserver van de website. Met behulp van een uniek identificatienummer herkent de server uw terminal wanneer u de desbetreffende site opnieuw bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies, die zijn onderverdeeld naar herkomst, functie en levensduur.

Welke cookies gebruiken we?

 • Essentiële cookies: dit zijn cookies die ervoor zorgen dat u kunt navigeren door onze websites en toepassingen en gebruik kunt maken van functies zoals het winkelmandje en uw vertrouwelijkheidsinstellingen.
 • Functionele cookies: dit zijn cookies voor vereenvoudiging van de functionering van onze websites en applicaties. Ze zorgen voor een gepersonaliseerde navigatie-ervaring met behoud van bijvoorbeeld de namen van de verbinding, de wachtwoorden en de voorkeuren (zoals bijvoorbeeld instellingen voor de taal). Deze versleutelde cookies worden rechtstreeks door Altissia geïnstalleerd voor de duur van 1 jaar.
 • Analyse- en reclamecookies: dit zijn cookies voor de verzameling van gegevens over het gebruik van onze site en het platform, zoals het aantal bezoekers, populaire webpagina’s en de tijd die gebruikers op een bepaalde pagina doorbrengen. Voor statistische doeleinden en marketingdoeleinden doen we een beroep op cookies van derden, zoals Google Analytics, Google Universal Analytics, Google Tag Manager en Facebook.

Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw vragen te verwerken en onze services op internet te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies controleren of verhinderen. Houd echter rekening met de mogelijkheid dat een website na wijziging van de instellingen minder goed functioneert. Hetzelfde geldt voor mobiele applicaties. Meer informatie over controle op en beheer van cookies vindt u op de site www.allaboutcookies.org.