logo_alti_clean_whiteloading anim

Regulamin

Ogólne warunki korzystania z usług internetowych firmy ALTISSIA International S.A.

Niniejsze warunki obowiązują od 1 stycznia 2006r.

 1. Warunki użytkowania i oświadczenie

Każdy użytkownik usług firmy ALTISSIA International S.A. zobowiązuje się bezwarunkowo przestrzegać niniejszych zasad użytkowania, które zostaną przedstawione użytkownikowi do akceptacji, zanim będzie mógł uzyskać dostęp do serwisu.

ALTISSIA International S.A. może modyfikować warunki użytkowania serwisu w dowolnym czasie. Zaleca się, aby każdy użytkownik zapoznał się z ich wersją internetową w dniu odwiedzin na stronie. Najnowsza wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej.

 1. Dostęp do usług i rejestracja

2.1. Miejsce oferowania usług

Korzystanie z usług odbywa się wyłącznie przez Internet. Użytkownik dokonuje wyboru miejsca do nauki (dom, biuro itd.)

2.2. Korzystanie z usług

Aby uzyskać dostęp do oferowanych kursów i usług, wymagane jest, aby użytkownik zarejestrował się zgodnie z opisaną procedurą. Każdemu użytkownikowi zostanie przydzielony osobisty login i hasło umożliwiające mu dostęp do serwisu.

2.3. Dostępność usług

Użytkownik, korzystając z osobistego loginu i hasła, może uzyskać dostęp do usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ALTISSIA International S.A. zastrzega sobie prawo do przerwania prawidłowego funkcjonowania  serwisu lub jego części w celu wykonania prac konserwacyjnych. Użytkownik akceptuje tymczasowy brak dostępu do usług bez prawa do roszczeń o zadośćuczynienie.

2.4. Wymagania techniczne

Użytkownik musi posiadać komputer z następującymi minimalnymi wymaganiami technicznymi: Windows 2000/XP/Vista/Seven lub Mac OS X 10.1 lub nowszy lub Linux (32 lub 64 bity), rozdzielczość: 1024 × 768, Pentium III, 256 MB pamięci RAM, standardowa karta dźwiękowa, mikrofon, głośniki lub słuchawki/mikrofon, Internet Explorer 6 lub Firefox 1.5 lub nowszy, Flash Player 9 lub nowszy.
ALTISSIA International S.A nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku trudności w dostępie do usług, jeśli sprzęt użytkownika nie spełnia minimalnych wymagań technicznych.

2.5. Rejestracja

Rejestrując się w Internecie, użytkownik wyraża zgodę na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. W szczególności użytkownik zgadza się nie tworzyć fałszywej tożsamości. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania danych osobowych podanych w momencie rejestracji na bieżąco.
Prawa dostępu do serwisu i korzystania z usług nie są przenoszalne. Użytkownik jest rozpoznawany za pomocą identyfikatora i hasła, za które jest całkowicie odpowiedzialny. Użytkownik zgadza się zachować tajemnicę danych identyfikacyjnych i nie ujawniać ich nikomu.

2.6. Używanie plików cookies

ALTISSIA International S.A. zastrzega sobie prawo do umieszczania plików cookies na komputerze użytkownika w celu umożliwienia korzystania z usług. Pliki cookies to małe pliki danych umieszczane na dysku twardym przez większość witryn internetowych, dzięki czemu użytkownik jest rozpoznawany przy ponownym odwiedzeniu witryny. Witryna ALTISSIA International S.A. wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić identyfikację użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie. Informacje gromadzone przez pliki cookies są wykorzystywane jedynie do wewnętrznych celów i nigdy nie są przekazywane osobom trzecim.

 1. Ochrona prywatności

Altissia dba o dane osobowe użytkowników zgodnie z Polityką prywatności dostępną w każdej chwili za pomocą poniższego linku: https://altissia.org/privacy-policy/

 1. Zakres usług

Usługi świadczone przez firmę ALTISSIA International S.A. są opisane na ogólnodostępnych stronach internetowych witryny www.altissia.org.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

ALTISSIA International S.A. gwarantuje, że usługi udostępnione użytkownikowi spełniają maksymalne standardy techniczne i normy bezpieczeństwa. ALTISSIA International S.A. w żadnym wypadku nie przyjmie odpowiedzialności za ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, takie jak utrata operacyjności komputera, utrata danych itp. w wyniku złego funkcjonowania strony podczas wizyty użytkownika.
Firma ALTISSIA International S.A. nie udziela żadnej gwarancji użytkownikom swoich usług.
Podsumowując, ALTISSIA International S.A. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie szkody, wypadki, odszkodowania tytułem sankcji, szkody wtórne, zniszczenia lub jakiekolwiek inne krzywdy, a w szczególności szkody i straty poniesione w wyniku niewłaściwego użytkowania lub utraty danych związanych z użytkowaniem serwisu, jak również opóźnień związanych z korzystaniem z witryny internetowej lub niemożliwością korzystania ze strony internetowej.
W żadnej sytuacji odpowiedzialność firmy ALTISSIA International S.A., na jakiejkolwiek podstawie i z jakiegokolwiek powodu, nigdy nie przewyższa wartości całkowitej kwoty fakturowanej klientowi.

 1. Rozstrzyganie sporów

Aktualne ogólne warunki użytkowania są kontrolowane i interpretowane zgodnie z belgijskim prawem. W przypadku sporów lub rozprawy sądowej wynikających z niniejszej umowy prawo belgijskie będzie jedynym obowiązującym prawem, a jurysdykcja Nivelles wyłącznym organem właściwym. Żadne informacje na tej stronie nie mogą być publikowane i rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody autora lub prawowitego właściciela.

 1. Prawa autorskie

Żadne informacje na tej stronie nie mogą być publikowane i rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody autora lub prawowitego właściciela.
Użytkownik uznaje, że informacje i dane na stronie są i pozostają własnością firmy ALTISSIA International S.A. i zobowiązuje się nie modyfikować zawartych informacji.
Reprezentacja lub powielanie, nawet częściowe, niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci, w tym fotokopii, fotografii, mikrofilmu, taśmy magnetycznej, dysku lub jakiejkolwiek innej formie elektronicznej jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody autora lub prawowitego właściciela.

 1. Ogólne warunki sprzedaży
 1. O ile nie postanowiono inaczej, nasze faktury są płatne na konto naszej głównej siedziby.
 2. W przypadku nieopłacenia faktury w terminie,całkowita kwota z faktury zaadresowanej do kupującego będzie płatna zgodnie z obowiązującym prawem, bez formalnego zawiadomienia.
 3. Każda faktura nieopłacona w terminie zostanie potraktowana zgodnie z obowiązującym prawem, następnie po formalnym żądaniu zapłaty będzie podlegać karze za opóźnienie w wysokości 12% rocznie.
 4. Każda faktura nieopłacona w terminie będzie podlegać stałej dopłacie zgodnie z obowiązującym prawem, a po formalnym wezwaniu do zapłaty zostanie naniesiona kara w wysokości 15% kwoty niezapłaconej, tytułem odszkodowania, o wartości co najmniej 75 €.
 5. W przypadku spraw sądowych zastosowanie ma prawo belgijskie, a jurysdykcja Nivelles, która jest jedynym właściwym organem.