logo_alti_clean_whiteloading anim
Administrator danych: ALTISSIA INTERNATIONAL S.A. z siedzibą główną pod adresem: 16 Place de l’Université, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgia), EBC: 0876.816.058 (dalej zwana „Altissia” lub „My”)

Adres e-mailprivacy@altissia.org

Informacje ogólne

Altissia oferuje internetowe kursy językowe i ortograficzne (dalej zwane „Usługami”), które dostępne są na stronie internetowej https://www.altissia.org/ (dalej zwanej „Stroną”) lub za pośrednictwem platformy do nauki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika (dalej zwanej „Platformą”). W ramach niniejszej Polityki prywatności Altissia zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników. Altissia dokłada zatem wszelkich starań, aby chronić poufność gromadzonych danych i stosować się zarówno do krajowych przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych, jak i rozporządzenia UE 2016/679, znanego jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwanego: „RODO”).

Niniejsza polityka dotycząca wykorzystywania danych osobowych (dalej zwana „Polityką prywatności”) określa szczegóły praktyk firmy Altissia w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych (dalej zwanych „Danymi”) w wyniku odwiedzin na Stronie internetowej, składania zamówień, żądania informacji oraz wykonywania Usług na Stronie internetowej lub Platformie lub za pośrednictwem jakiegokolwiek innego elektronicznego środka komunikacji.

„Wykorzystywanie danych osobowych” rozumiane jest jako przetwarzanie danych, które mogą pozwolić na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej. Z drugiej strony dane zgromadzone przez Altissię w kontekście badania znajomości języka (szczególnie w celu udoskonalenia testów oferowanych użytkownikom) są zanonimizowane i przeznaczone wyłącznie do tworzenia ogólnych anonimowych statystyk. Dane te nie podlegają żadnemu indywidualnemu przetwarzaniu i dlatego też nie podlegają Polityce prywatności.

Dane, które zbieramy, są szczegółowo opisane w sekcji „Gromadzenie danych”.Zachęcamy do jej uważnego przeczytania. Altissia zobowiązuje się szanować prywatność użytkowników i zapewnić jak najwięcej informacji, aby umożliwić im kontrolowanie tego, co dzieje się z ich Danymi.  Poniżej dostępnych jest więcej informacji na temat gromadzonych danych, przyczyn ich gromadzenia, czasu ich przechowywania, praw użytkowników do prywatności i sposobu ich egzekwowania.

Gromadzenie danych

Altissia gromadzi dane dotyczące różnych typów użytkowników, którzy mogą należeć do więcej niż jednego profilu:

 • Regularni użytkownicy, którzy odwiedzają Stronę internetową bez dobrowolnego przekazania Danych do  firmy Altissia (dalej zwani „Użytkownikami”)
 • Osoby, które aktywnie wyrażają zainteresowanie zakupem Usług i dobrowolnie przekazują Dane do firmy Altissia (dalej zwani „Zainteresowanymi stronami”). Zalicza się do nich:
  • Użytkownika, który podaje swój adres e-mail, aby móc przeprowadzić bezpłatny test oferowany w ramach Usług (dalej zwanego „Testerem”);
  • Użytkownika, który tworzy konto klienta w celu złożenia zamówienia na Usługi (dalej zwanego „Klientem”);
  • Użytkownika końcowego Usług, który dokonał aktywacji klucza „Load&Learn” w celu uzyskania dostępu do Usług (dalej zwanego „Uczniem”)

Poniżej znajdują się różne typy gromadzonych przez nas Danych, które mogą być gromadzone zbiorczo:

 • Dane gromadzone automatycznie podczas każdych odwiedzin na Stronie przez dowolnego Użytkownika:
  • Adres IP;
  • Data i czas odwiedzin na stronie;
  • Przeglądane strony;
  • Rodzaj przeglądarki;
  • Platforma i/lub system operacyjny zainstalowany na urządzeniu (komputer, tablet, smartfon);
  • Wyszukiwarka i słowa kluczowe użyte do znalezienia strony;
 • Dane przekazane firmie Altissia przez Zainteresowane strony umożliwiające nam skontaktowanie się z użytkownikiem w celu wykonania Usługi (nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia);
 • Dane odnoszące się do zamówień Usług firmy Altissia;
 • Dane zgromadzone przez Zainteresowane strony, gdy kontaktują się z naszym działem obsługi klienta (w szczególności pocztą elektroniczną) w celu zaoferowania możliwie najlepszych Usług ( dla realizacji Usług, które dotyczą użytkownika lub w ramach środków poprzedzających umowę);
 • Dane gromadzone automatycznie, podczas gdy Uczeń lub Klient korzystają ze Strony lub Platformy:
  • Działania operacyjne (które są rejestrowane w wyznaczonym pliku „dziennika”), w tym login Użytkownika, wykorzystane funkcje, czas ich wykorzystania lub „znacznik czasu” oraz stacja robocza wykorzystywana za pośrednictwem adresu IP Użytkownika.
 • Dane związane z korzystaniem przez Ucznia z platformy lub Strony, które pozwalają nam dostosować i udoskonalić metodę uczenia:
  • Aktywność uczniów w każdym języku do nauki (wyniki, ukończenie kursu, uczestnictwo, platforma kursu, lekcje na żywo, test biegłości językowej, poziom osiągnięty przez Ucznia);
  • Logowanie na platformie kursu.

Altissia wykorzystuje Dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów, dla których zostały one pobrane.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Dane użytkownika?

Altissia używa Danych do różnych celów. W związku z tym za każdym razem wykorzystujemy tylko te dane, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu. Wykorzystujemy dane, kiedy jest to konieczne:

 • W kontekście przygotowania umowy, jej wykonania lub rozwiązania ( 6.1.b. RODO); na przykład, aby dostarczyć użytkownikom żądanych Usług, odpowiedzieć na pytania dotyczące Usług, poprosić użytkownika o udzielenie opinii na temat Usług oraz zoptymalizować wyniki wyszukiwania, gdy użytkownik znajduje się na naszej Stronie;
 • Aby dostosować się do przepisów prawnych i regulacyjnych, którym podlega Altissia ( 6.1.c RODO);
 • Na podstawie naszych uzasadnionych interesów, przy zapewnieniu, że zachowana została równowaga pomiędzy nimi a poszanowaniem prywatności, szczególnie w przypadku niepełnoletnich użytkowników (patrz sekcja Obsługa danych dotyczących dzieci) ( 6.1.f. RODO). W ten sposób możemy wykorzystywać dane kontaktowe zainteresowanych stron do celów informacyjnych, reklamowych i marketingowych dla produktów i usług firmy Altissia. Pozwala to nam w szczególności:
  • Wysyłać nasz newsletter;
  • Oferować nowe produkty, usługi lub specjalne kampanie, które mogą zainteresować użytkownika (przez pocztę, telefon, e-mail lub za pośrednictwem sieci społecznościowych);
  • Wysyłać oferty promocyjne.
 • Altissia może również gromadzić i wykorzystywać dane za zgodą użytkownika, aby móc wysyłać wiadomości promocyjne, jeżeli użytkownik nie jest jeszcze wymieniony jako Strona zainteresowana. W takiej sytuacji użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o anulowanie subskrypcji promocyjnych wiadomości.

Komu możemy przekazywać Dane użytkownika?

Dane użytkownika przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • Jest to konieczne do prawidłowego wykonania naszych usług,
 • Jest to konieczne, aby móc spełnić obowiązek prawny,
 • Użytkownik wyrazi na to zgodę.

W celu realizacji naszych Usług możemy zlecić podwykonawstwo, w całości lub w części, niektórych naszych zadań podwykonawcom technicznym, na przykład firmie IT prowadzącej hosting Strony i przechowywanie Danych oraz kopii zapasowych. Zapewniamy, że podwykonawcy obsługują dane użytkowników w taki sam sposób, jak my, tj. w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i pełen szacunku. Zapewniamy również odpowiednie gwarancje kontraktowe w tym zakresie. W związku z tym Altissia wymaga od podwykonawców przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i zapewnienia wystarczających gwarancji dotyczących wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby wykorzystanie danych spełniało wymagania obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych i gwarantowało ochronę praw użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przez Altissię w żadnym wypadku nie będą przetwarzane poza terenem Europy.

Prawa Użytkownika

 • Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich Danych w dowolnym momencie, bezpłatnie.

 • Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych Danych i usunięcia nieodpowiednich Danych lub Danych, które nie są już potrzebne.

 • Prawo do usunięcia danych

Gdy użytkownik nie chce, aby jego Dane były wykorzystywane i żąda ich usunięcia, przystąpimy do usuwania Danych z naszej bazy danych.

Należy wziąć pod uwagę, że nie zawsze można usunąć wszystkie dane osobowe, na przykład gdy ich przetwarzanie ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia, wykonania lub obrony praw lub gdy organy sądowe wymagają zachowania takich Danych. W odpowiedzi na zapytanie użytkownik otrzyma dalsze informacje na ten temat, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Prawo do przenoszenia danych

W niezbędnym zakresie użytkownik będzie również uprawniony do przenoszenia swoich Danych na warunkach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych. Chcielibyśmy zaznaczyć, że przenoszenie danych jest możliwe tylko w przypadku Danych, które użytkownik przekazał firmie Altissia na podstawie upoważnienia lub umowy. Prawo do przenoszenia danych dotyczy zatem tylko danych klientów i uczniów.

 • Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych

Co się dzieje, gdy użytkownik nie chce otrzymywać żadnej formy komunikacji handlowej? Użytkownik zachowuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, bez konieczności podawania uzasadnienia, wobec wykorzystaniu jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W tym kontekście użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o anulowanie subskrypcji promocyjnych wiadomości.

 • Prawo do ograniczenia wykorzystania

Na koniec, użytkownik ma prawo ograniczyć wykorzystanie swoich danych przez Altissię zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 • Egzekwowanie praw

Użytkownik ma możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw w dowolnym momencie, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@altissia.org lub wysyłając list do siedziby głównej Altissia na adres: Place de l’Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia.

Jak długo będziemy przechowywać dane użytkowników?

Nie jesteśmy w stanie zachować Danych użytkownika dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zgromadzone.

Mimo to Altissia może wykorzystywać Dane kontaktowe Zainteresowanych stron w celu ich identyfikacji oraz poinformowania o nowych produktach i promocjach firmy Altissia przez okres:

 • 5 lat po zakończeniu umowy dla Klientów i Uczniów,
 • 1 roku po ukończeniu testu przez Testera.

Przypomnienie: użytkownik może w dowolnym momencie poprosić o anulowanie subskrypcji promocyjnych wiadomości.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, z wyjątkiem przypadków, gdy ich przechowywanie jest obowiązkiem prawnym, w szczególności w przypadku zgodności z obowiązkiem przechowywania dokumentów do celów księgowych i podatkowych.

Bezpieczeństwo

Opracowaliśmy zasady bezpieczeństwa dostosowane pod względem technicznym i organizacyjnym, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, fałszowaniu, modyfikacjom, nieautoryzowanemu dostępowi i przypadkowemu ujawnieniu danych stronom trzecim, jak również wszelkim innym nieautoryzowanym czynnościom w zakresie Danych użytkownika.

Dla przykładu, Altissia synchronizuje bazy danych zawierające dane Użytkownika lub Klienta w sposób bezpieczny, na trzech różnych fizycznych nośnikach znajdujących się w różnych lokalizacjach.

W celu ochrony całego systemu przed wirusami i naruszeniami bezpieczeństwa oprogramowanie systemowe i pakiety aplikacji są aktualizowane natychmiast po opublikowaniu aktualizacji zabezpieczeń.

Na każdym serwerze zainstalowana jest zapora sieciowa, która została skonfigurowana przez naszego administratora sieci w celu ochrony przed zewnętrznym atakiem. Dostęp do serwerów jest również ograniczony z wykorzystaniem metody klucza publiczno-prywatnego, a klucz prywatny jest zaszyfrowany (DES 256).

Na koniec, indywidualny komputer każdego pracownika Altissia jest wyposażony w automatycznie aktualizowany i profesjonalny program antywirusowy. Ponadto programiści lub pracownicy pracujący nad infrastrukturą są wyposażeni w komputer wykorzystujący w pełni zaszyfrowany dysk twardy.

W przypadku wycieku danych, który miałby niekorzystne skutki dla użytkownika, jest on powiadamiany osobiście w okolicznościach i granicach czasowych określonych prawem.

Aby zapewnić bezpieczeństwo Danych użytkownika, zalecamy:

 • Nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim,
 • Regularnie zmieniać swoje hasło,
 • Upewnić się, że dostęp do komputera/tabletu/smartfona jest zabezpieczony.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje konto klienta i konsekwencje jego użytkowania, a także za wszelkie informacje przekazane firmie Altissia. Altissia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych przez błędne, niepełne lub fałszywe informacje przekazane przez użytkownika.

Gwarancja ochrony prywatności telekomunikacyjnej

Wszystkie transmisje danych osobowych będą szyfrowane za pomocą stron „https”.  Dotyczy to głównie wszystkich narzędzi administracyjnych (zarządzanie serwerami, dostęp do baz danych, dostęp do serwera).  Cała komunikacja pomiędzy serwerami jest zaszyfrowana za pomocą technologii TLS, a dostęp do serwera odbywa się za pośrednictwem zaszyfrowanych połączeń SSH i VPN. Gwarantuje to wysoki poziom bezpieczeństwa danych i poufności.

Ponadto wszystkie hasła użytkowników i przełożonych są zaszyfrowane (SHA256) w naszej bazie danych i nie można ich odczytać ani zewnętrznie, ani wewnętrznie przez firmę ALTISSIA. Z tego powodu wysyłamy tylko nowe hasła, nigdy istniejące hasło. Jest to bardzo ważny środek bezpieczeństwa, który zapobiega niewłaściwemu dostępowi do ściśle osobistych i poufnych danych.

Linki do witryn Stron trzecich

Chcielibyśmy podkreślić, że nasza strona internetowa może zawierać linki do witryn stron trzecich, a niektóre z naszych usług mogą zapewnić użytkownikowi dostęp do usług stron trzecich (takich jak sieci społecznościowe). Nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób witryny i usługi stron trzecich obsługują Dane użytkowników. Nie dokonujemy analiz witryn i usług stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za witryny i usługi stron trzecich ani za ich praktyki dotyczące ochrony Danych użytkownika. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z zasadami obsługi danych witryn stron trzecich, do których użytkownik uzyskuje dostęp z naszej strony.

 Przetwarzanie danych dotyczących dzieci

Nie gromadzimy celowo danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna. W przypadku nieumyślnego pozyskania przez nas informacji o dzieciach w wieku poniżej 16 lat, podejmiemy kroki w celu usunięcia Danych tak szybko, jak to możliwe, chyba że prawo wymaga przechowywania tych informacji.

Zmiany w Polityce prywatności

Altissia może dokonywać okresowych modyfikacji niniejszej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku zmian legislacyjnych. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją Polityki prywatności na naszej stronie internetowej (www.altissia.org/privacy).

Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z Altissią w sprawie niniejszej Polityki prywatności (na przykład, aby skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę dotyczącą obsługi Danych użytkownika), proszę skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

Altissia International S.A.

16, Place de l’Université

1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

Proszę nie wahać się skontaktować z nami w razie podejrzenia, że nie traktujemy Państwa danych w odpowiedni sposób. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozważyć Państwa prośbę.

Jeśli nadal są Państwo niezadowoleni z naszej odpowiedzi, można również skontaktować się z nami bezpośrednio oraz złożyć skargę do organu ochrony danych.

Data Protection Supervisory Authority

 

 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Informacje ogólne

Obecna polityka zarządzania plikami cookie ma na celu dostarczenie informacji o plikach cookie, których używamy, i ich celu, w sposób tak jasny i kompletny, jak to tylko możliwe. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, aby poznać zasady dotyczące ochrony danych osobowych.

Plik cookie to mały plik danych przechowywany na dysku twardym komputera, tabletu lub smartfona podczas odwiedzania witryny. Plik cookie jest umieszczany na Twoim urządzeniu przez serwer, na którym znajduje się witryna. Serwer rozpoznaje urządzenie po powrocie na witrynę dzięki unikalnemu numerowi identyfikacyjnemu pliku cookie. Istnieją różne rodzaje plików cookies, które można podzielić na kategorie na podstawie ich pochodzenia, funkcji i cyklu życia.

Jakich rodzajów plików cookies używamy?

 • Niezbędne pliki cookies: Tego typu pliki cookies umożliwiają użytkownikowi przeglądanie naszych stron internetowych i aplikacji, a także korzystanie z funkcji (takich jak koszyk na zakupy i ustawienia prywatności).
 • Funkcjonalne pliki cookies: Pliki te ułatwiają działanie naszych stron internetowych i aplikacji oraz umożliwiają spersonalizowane przeglądanie, na przykład poprzez przechowywanie nazw logowania, haseł oraz preferencji, takich jak ustawienia językowe. Takie zaszyfrowane pliki cookie są instalowane bezpośrednio przez Altissię na okres jednego roku.
 • Pliki cookies służące do analizy i reklamy: W tego typu plikach cookies gromadzone są dane dotyczące korzystania z naszej Strony i Platformy, takie jak liczba odwiedzających, popularne strony internetowe i czas spędzony na danej stronie. W tym celu używamy plików cookie stron trzecich do celów statystycznych i marketingowych, takich jak Google Analytics, Google Universal Analytics, Menedżer tagów Google i Facebook.

Tego typu pliki cookie zawierają informacje, których używamy do przetwarzania żądań użytkownika i ulepszania naszych usług w Internecie. Można kontrolować lub zapobiegać przechowywaniu plików cookie. Należy pamiętać, że strona internetowa może nie działać równie dobrze po zmianie ustawień. To samo dotyczy aplikacji mobilnych. Aby dowiedzieć się więcej na temat kontroli i zarządzania plikami cookies, proszę odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org.